ETALON VARAHALDUS AS 2016. A JUUNI KOKKUVÕTE A-AKTSIA NAV KASVAS +44.16%, TASEMENI 1.1680

Mikk Talpsepp
09 Juuli, 2016

Juuni lõppes Etalon Varahaldus A-aktsia jaoks tulemusega +44.16% ning A-aktsia NAV kasvas 0.8102 pealt 1.1680 euro peale. Juuni tulemust mõjutasid enim positsioonid, mis panustasid võimalikule volatiilsuse tõusule ja turgude langusele. USA börsiindeks S&P500 lõpetas juuni tulemusega +0.09%. Samuti osutusid edukaks mitmeid ühekordsed investeerimisvõimalused. Kuu esimeses pooles tõid kasu Etaloni volatiilsuse tõusule panustatud positsioonid.

21. juunil toimunud aktsionäride koosolekuks oli Etalon Varahalduse NAV jõudnud 1.06 euro juurde, kus püsis ka Brexiti eelselt. Üle Brexiti tõid kasu volatiilsusfutuurid, mis referendumi järgses hirmus märkimisväärselt kallinesid, kuid nädala jooksul soetushindadest omakorda madalamale kukkusid.

Brexiti hääletuse järgses hirmus ostis Etalon Varahaldus hinnalt 692 tagasi enne Brexiti hääletust lühikeseks müüdud Amazoni aktsiad. Vahetult enne Brexiti hääletuse tulemuste selgumist sulgus Amazon hinnal 722.08. Tootluse lisa andsid ka Brexiti järgselt tehtud tehingud, mille tulemusena lõpetas Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kuu tasemel 1.1680 ja kuu tootluseks kujunes +44.16%.

Aktsiate tagasiostud ja 1. juuli A-aktsiate märkimise ära jätmine

Juuni lõpu seisuga ostis Etalon Varahaldus aktsiate tagasiostuprogrammi raames tagasi 99872 A-aktsiat hinnaga 1.1435 eurot aktsia. 1. juuli A-aktsiate märkimise vastu oli ostuhuvi samas suurusjärgus tagasiostuprogrammi raames tagasiostetavate aktsiate kogusega. Etalon Varahaldus otsustas 1. juuli A-aktsiate märkimise ära jätta ja müüs selle asemel ostusoove väljendanud olemasolevatele aktsionäridele 1. juulil ära kõik 30. juunil tagasiostetud aktsiad hinnaga 1.1680 eurot aktsia. Osalust Etalon Varahalduses otsustasid suurendada 4 aktsionäri ning juhatuse liikmete investeeringu suurus Etalon Varahalduses ületab nüüd 500 000 eurot.

Etalon Varahalduse juhatuse liikmed ostsid 1. juulil juurde 87 202 aktsiat hinnaga 1.1680, paigutades Etalon Varahaldusse täiendavalt 101851.93 eurot.

Etalon Varahalduse uute A-aktsiate emissioon toimub 22. novembril 2016

Kuna Etalon Varahalduse juuli märkimise vastu oli uute investorite poolt huvi ebapiisav emissiooni läbiviimiseks, siis 2016. aastal emiteerib Etalon Varahaldus uusi aktsiaid vaid emissioonis, mis toimub 22. novembril. Emissiooni maht on kuni 1 miljon A-aktsiat ja tegu on suunatud pakkumisega.

Kuni novembrini on olemasolevatel aktsionäridel võimalik enda osalust suurendada ostes aktsiaid teistelt aktsionäridelt või Etalon Varahalduselt aktsiaid, mis on tagasi ostetud aktsiate tagasiostuprogrammi raames ja selleks peaks juhatust vastavast huvist teavitama. Uutel investoritel kuni novembrini aktsiaid soetada võimalik ei ole.

Etalon Varahaldus esimese nelja täiskvartali kokkuvõte

Juuni lõpu seisuga sai läbi Etalon Varahalduse esimesed neli täiskvartalit, kuigi Etalon Varahalduse tegutsemise algusest on möödas veidi üle 13 kuu. Esimese 13 kuu sisse on mahtunud palju suuri tõuse ja langusi A-aktsia NAV jaoks:

Kvartali kaupa tulemusi vaadates on pilt oluliselt stabiilsem:

*Tootluse arvutust on alustatud alates 21.05.2015 emissiooni hinnalt 1.00 eurot.

2016. aasta esimese poolaastaga ehk aasta algusest kuni 30. juunini kasvas Etalon Varahaldus A-aktsia NAV väärtus 0.9263 pealt 1.1680 peale ehk kokkuvõttes +26.09%.

2016. aasta  teise kvartaliga tõusis Etalon Varahaldus võrrelduna dollaripõhiste ETF-dega eelmise aasta viimase kvartali ja käesoleva aasta esimese kvartali järgselt teiselt kohalt nüüd lõpuks esimesele kohale. Seda hoolimata asjaolust, et nii aprillis kui ka mais kaotas Etalon Varahaldus antud tabelis enda positsioone panustades börside langusele ja närvilisuse kasvule. Selle ilmnemiseks piisas juunis S&P500 aktsiaindeksi -1.8% langemisest 3 päeva jooksul. Hirmu suurendasid ka Brexiti hääletuse eelmõjud.

Tabel dollaripõhiste ETF-de  väärtuse muutusest  võrdluses Etalon Varahaldus A-aktsiaga alates 21. maist kuni 31. juunini 2016*:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud EUR baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud USD baasil, ega ole seega 100% võrreldavad. USD baasil võrdlused on toodud asjaolul, et Etalon Varahaldus genereerib kasumeid ja kahjumeid samuti USD baasil, kuigi lõplik varalise seisu arvestamine käib EUR baasil.

Arvestades Etalon Varahaldus A-aktsia hind Euroopa Keskpanga hindade järgi dollaripõhisteks, ei muutu tabeli seis eriti palju:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud USD baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud ka USD baasil. Etalon Varahaldus A-aktsia NAV arvestus põhineb Euroopa Keskpanga kurssidel  EUR=1.1133 USD(21.05.2015) ja EUR=1.1102 USD(30.06.2016).

Juuni lõpu seisuga analüüsisin, kuidas on läinud alates 21. maist 2015 kuni 30. juunini 2016 Eestis tegutseva kolme panga investeerimisfondidel:

Tulemustest on näha, et periood 21. maist 2015 kuni 30.06.2016 on olnud raske nii ETF-de, kui pea kõikide investeerimisfondide jaoks.

Alumistes alapeatükkides on selgitatud Etalon Varahalduse A-aktsia NAV-i väärtuse muutuseid mõjutanud otsuseid ning asjaolusid.

Periood 21.05.2015 kuni 30.06.2015, tulemuseks -1.28%

21. mail toimus Etalon Varahaldus A-aktsiate emissioon hinnaga 1.00 eurot. Samal päeval saavutas kõrgeima sulgemishinna USA suurim börsiindeks S&P500, milleks oli 2130.82 punkti. Ka seisuga 30.06.2016 oli USA börsidel see tipptase endiselt ületamata, kuigi dividende arvesse võttes oleksid investeeringud 30.06.2016 seisuga siiski 0.65% plussis.

Juunis 2015 köitsid avalikkuse tähelepanu Etalon Varahalduse Kreekasse tehtud investeeringud. Etalon Varahaldus võttis ca 25% kapitali ulatuses Kreekaga seotud riske. Valitses lootus, et Kreeka majanduse allakäiguspiraal pöördub. Hiljem selgus, et sisuliste probleemide lahendamist lükkas Euroopa Liit edasi ja seetõttu vähenes lootus, et Kreeka ettevõtetel võiks hakata paremini minema ja Kreeka aktsiate hinnad jätkasid langemist. 2015. aasta lõpuks oli Etalon Varahaldus väljunud kõikidest Kreekaga seotud investeeringutest ja tulemuseks oli aktsiainvesteeringutest saadud kahju suurusjärgus 60 000 dollarit ja optsioonitehingutest saadud kasu 120 000 dollarit.

Q3 2015, tulemuseks -18.09%

2015. aasta kolmandas kvartalis toimus väga aktiivne opereerimine Kreekaga seotud positsioonidega, ja pikaajaliselt väljakirjutatud optsioonid kaotasid väärtust sama kiirelt kui Kreeka aktsiad, mistõttu tulem püsis nullilähedane. Kui kvartali lõpust alates hakkasid positsioonid teineteist portfellist välja taandama, siis hakkas tekkima ka kasum, mis lükkus järgmisesse kvartalisse.

Suurt kahju tekitasid augustis Etalon Varahaldusele mitmed investeerimisstrateegiad, mis oleksid toonud tulu mõõdukalt rahulikul börsil. Kui augusti lõpul saabus börsidele veidi ootamatult suur müügilaine, siis see tähendas Etalon Varahaldusele teatavaid kahjusid. Kahju tõid ka toormetega seotud positsioonid, mis olid panustamas nii nafta kui maagaasi hinna tõusule.

Augusti lõpus ja septembris pakkus närviline turg 6 nädala jooksul palju suurepäraseid võimalusi, kuid kahjuks ei realiseerinud need kasumiteks. Viiest lõppenud optsiooninädalat andsid oodatust kehvemat tulemust neli ja ootustele vastas üks. Hoolimata ootustele alla jäämisele vähenes selle viie optsiooninädala jooksul Etalon Varahalduse kahjum ja A-aktsia NAV kosus natuke.

Q4 2015, tulemuseks +14.56%

2015. aasta neljas kvartal algas Etalon Varahalduse jaoks väga positiivselt. Esimeste oktoobri päevadega kasvas Etalon Varahalduse vara enam kui 20%. Kasumliku oktoobri alguse järgselt kadusid börsilt soovitud võimalused ja oktoobri lõpul oli Etalon Varahaldus A-aktsia võrreldes emissiooniga napilt plussis, kuigi varasemate võimaluste järgi oleks võinud seis olla parem.

Novembris ja detsembris taandusid portfellist välja kõik Kreekaga seotud positsioonid. Investeerimisperioodi vältel langesid Kreeka aktsiad mitukümmend protsenti, kuid tänu optsioonitehingutest korjatud kasumitele, oli Kreeka investeeringute tulem Etalon Varahalduse jaoks siiski 60 000 dollari ulatuses positiivne. Kuna Kreeka optsioonipreemiate hinnad kukkusid aasta lõpuks madalale, siis oli mõistlik Kreekaga seotud positsioonid sulgeda. Riskipreemiad lahendamata probleemide eest olid liiga väikesed. Paistis olevat ainult aja küsimus, millal Kreeka maksevõimetus taas päevakorda tõuseb ning hindasin tõenäoliseks ajaks juunit-juulit 2016. aastal. Kuna aga 2016. aasta suve hakul anti Kreekale täiendav laen, siis maksevõimetuse küsimus lükkus edasi.

Alates oktoobrist ootasin USA börsi uut langust ja ehmatust börside jaoks, mis paraku ei jõudnud Etalon Varahalduse jaoks õigeaegselt kätte. Aasta lõpul asus Etalon Varahaldus võtma positsioone seotult naftasektoriga. Energiasektoriga seotud tehingute finantseerimiseks aasta lõpul sai sulgetud enamik börside langusele panustavaid positsioone. Selle tõttu kandis Etalon Varahaldus 2016. aasta jaanuari esimeses pooles väga suurt kahju, kui nii nafta hind ku ka börsid võtsid korraga järsu suuna alla.

Etalon Varahaldus hindas tookord, et nafta hind on langenud mõistlikust nafta hinnast veidi allapoole, ega olnud investeeringu tegemisel seega täielikult valmis nii kiireks nafta hinna languseks.

Q1 2016, tulemuseks +3.04%

Kvartal algas tugeva müügisurvega USA börsidel ja loetud päevade jooksul langes ka nafta hind enam kui 30% (37 dollari pealt barreli kohta 26-ni), mistõttu kandis Etalon Varahaldus suuri kaotusi ja A-aktsia NAV langes isegi 0.50 euro peale. See tegi kohati raskeks kõikide positsioonide hoidmise riskide haldamise seisukohast. Kuna suur osa kapitalist oli kinni naftaga seotud positsioonide all, siis ei olnud võimalik turgudel tekkinud muid võimalusi ära kasutada määral, mis muidu oleks võinud võimalik olla. Sellest hoolimata kasvas Etalon Varahalduse A-aktsia NAV juba jaanuari lõpuks põhjatasemest enam kui 60% ja kuu õnnestus lõpetada kõigest -13.37% tulemusega. A-aktsia NAV lõpetas kuu 0.80 euro peal.

Veebruaris saabus veelgi karmim müügilaine, aga sellest hoolimata suutis Etalon Varahaldus lõpetada kuu napi +0.35% tootlusega. 25. märtsiks jõudis A-aktsia NAV tasemeni 1.05, kuid siiski kujunes kvartal lõpp veidi kehvemaks ja A-aktsia NAV lõpetas kvartali tasemel 0.9545.

Q2 2016, tulemuseks +22.37%

Kvartali alguseks oli USA börs pea täielikult taastunud jaanuaris ja veebruari algul toimunud langusest. Riskipreemiad optsioonide väljakirjutamise eest langesid aina madalamale, mistõttu oli mõistlik panustada volatiilsuse kasvule.

Nii aprillis kui ka mais kandis Etalon Varahaldus turušoki tekkimisele panustades ja börsi langust oodates kahjumit. Samas piisas kõigest -1.8% langusest USA börsidel, et Etalon Varahaldus sellest märkimisväärselt kasu saaks. Samuti õnnestus juunis teenida kasumit tänu mitmetele ühekordsetele võimalustele.

Ka Brexiti hääletustulemus andis väikese täiendava tõuke positiivse tulemuse suunas. Turgude närvilisusest tulenevad tehingud tõid kasu. Kuu lõpuks kujunes tulemuseks +44.16%, mis kattis ära nii aprilli kui ka mai kahjud ning tõi kaasa kvartali lõikes +22.37% suuruse A-aktsia NAV taseme kasvu. See tähendas, et peale 2015. aasta kolmandat kvartalit on Etalon Varahaldusel olnud järjest 3 kasumlikku kvartalit, kuigi vahepeal on korduvalt kantud nii võite kui kaotusi.

Vaade edasi

Leian, et börsidel investeerides on hetkel jätkuvalt võimalik vähem võita, kui kaotada. Samas, kuna Brexiti hääletustulemuste järgne kahepäevane müügilaine osteti üles kolme päevaga, siis võib börsidelt kaduda ära hirm halbade uudiste ees. Tekkimas võib olla arusaam, et kõikidele börsi jaoks halbadele uudistele on järgnemas tõus.

Seda arvestades võib ees oodata suhteliselt ebaratsionaalne tõus, kus halbu uudiseid ignoreeritakse ja börsid liiguvad uutele tipptasemetele. Kuid Brexiti hääletuse järgsele langusele järgnenud kolmepäevane ralli võis olla ka nn „surnud kassi põrge“.

Leian, et oht börside langemiseks on endiselt suur, kuid uue müügilaine saabumiseni võib aega minna mitu kuud või kauem. Esineb mitu pikaajaliselt jätkusuutmatult toetavat asjaolu:

  • 0% intressimäärad, mis ei ole jätkusuutlikud arvestades intressimäära fundamentaalset tähendust;
  • USA ettevõtete ühinemiste mahu kõrge tase. Ühinemiste mahu vähenemise tagajärjel peaks saabuma turgude volatiilsuse kasv. Volatiilsuse tingimustes kasvavad riskimäärad ja see viib varagruppide (sh aktsiate) hindade languseni ja ostujõu vähenemiseni ostupoolel. Hindan, et ühinemiste maht võib väheneda enam kui 800 miljardi dollari võrra aastas, 2.3 triljoni dollari pealt 1.5 triljoni dollari peale, mis tähendaks ka börside ostupoole vastavat vähenemist. Ühinemiste mahu kõrget taset on seni soosinud 0% intressimäärad;
  • Ettevõtete omaaktsiate tagasiostude ja dividendide maksmise kõrge tase. See võib väheneda tulevikus, mis sõltub otseselt ettevõtete kindlustundest. 2015. aasta esimeses kvartalis ületas S&P500 ettevõtete investoritele tagastatav rahahulk ettevõtete ärikasumeid. Pikaajaliselt tervislikum oleks kui investoritele tagastatav raha hulk oleks suurusjärgus 50 miljardi võrra kvartali kohta väiksem, ehk 200 miljardit aasta kohta. Aktsiate tagasiostude ja dividendide tase on samuti tingitud 0% intressimääradest, mistõttu ettevõtted võivad kasutada erinevaid finantseerimise võimalusi, et osta tagasi aktsiaid ja maksta dividende suuremas mahus kui oleks ärikasumite suurusi arvestades pikaajaliselt mõistlik;

 Börside seisukohast negatiivset mõju omavad järgmised asjaolud:

  • Brexiti tingimustes tõstatus taaskord küsimus, kes tasub lõpuks nii Kreeka, Itaalia, Hispaania ja muude riikide laenud, sest Suurbritannia lahkumise järgselt võib Euroopa Liidust lahkumist soovida ka mõni muu riik;
  • Finantssektori kasumid on vähenemas. Kuigi pankade stressitestid on korras, siis ei ole need ainsad näitajad pankade seisundist.
  • Teatud riikides nagu näiteks Itaalia on alates 2009. aastast alates märkimisväärselt kasvanud halbade laenude hulk, mis on kasvanud viimase 7 aastaga 50-60 miljardilt eurolt ligi 200 miljardi euroni.

Omaette küsimuseks on uue kriisi saabumise aeg ning, mis börsitasemetelt kriis algab. Börs võib veel kümneid protsente tõusta, kuid tundub, et hapnikku on jäämas aina vähemaks ja oleme liikunud potentsiaalsele kriisile veelgi lähemale. Hindan, et on tõenäoline, et börsikriis võib alata sellel või järgmisel aastal. Samas arengud võtavad tihti aega kauem kui peaks.

Brexitist

Brexitil võib olla väga tervislik mõju Euroopa Liidu toimimisele, sest võib kainestada järelejäänuid riike ja pöörata suure majandusühenduse toimimisprotsesside efektiivsemaks muutmise poole. Aina bürokraatlikumaks muutuv Euroopa Liit ei ole paraku ei elanike ega ettevõtete huvides ja viiks lõpuks Euroopa stagnatsioonini.

Kuigi teataval määral on regulatsioonid vajalikud ja võivad olla arengut soodustavad, siis liigne regulatsioonide rohkus tapab ettevõtlikust, mistõttu parimateks kohtadeks äri tegemiseks võivad muutuvad taas näiteks Suurbritannia, USA, Singapur ja võib olla isegi Šveits, kuigi nendest mitmes on omad regulatsioonide traditsioonid.

Seega Suurbritannia lahkumine võib algatada Euroopa Liidu tervenemise protsessi, kuid on tõenäolisem, et Euroopa Liit jätkab teekonda suurema kollapsi suunas või siis ootab ees stagnatsiooniperiood, kus majandusareng on oluliselt väiksem, kui võiks olla. Vähem tähtis ei ole ka liidu ühisraha euroga liitunud riikide käekäik, kellest osadel on tõsised probleemid avaliku sektori laenukoormusega.

Euroopa Liidu järgmiste liikmete lahkumisel tõstatuks veelgi rohkem küsimus Euroopa Liidu lagunemisest, mis lühemas perspektiivis viiks ilmselt majandusaktiivsuse languseni, mida põhjustaks nii määramatus kui vabaturgu piiravate asjaolude tekkimine.

Mikk Talpsepp

Etalon Varahaldus investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.